New Space Economy

โดย ดร.วทัญญู สุขเสงี่ยม
12 กันยายน 2564


การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีอวกาศนั้นมีมานาน เริ่มตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง แต่การแข่งขันจำกัดอยู่ในการดูแลของภาครัฐบาลของประ…

โดย ดร.วทัญญู สุขเสงี่ยม
12 กันยายน 2564


การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีอวกาศนั้นมีมานาน เริ่มตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง แต่การแข่งขันจำกัดอยู่ในการดูแลของภาครัฐบาลของประ…