สสารมืด (Dark Matter) เป็นหนึ่งในปริศนาทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ที่ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัด แม้ว่าสสารมืดจะไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าหรือด้วยกล้องโทรทรรศน์ธรรมดา แต่เราสามารถสรุปถึงการมีอยู่ของมันได้จากอิทธิพลแรงโน้มถ่วงที่มันมีต่อวัตถุอื่น ๆ ในจักรวาล

ลักษณะสำคัญของสสารมืด:
– ไม่มีแสงสว่างหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า: สสารมืดไม่แผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนั้นจึงไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงผ่านกล้องโทรทรรศน์หรืออุปกรณ์วัดแสงต่าง ๆ
– มวลมาก: แม้ว่าจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ แต่สสารมืดมีมวลมากและมีอิทธิพลแรงโน้มถ่วงที่สำคัญต่อการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์และกาแล็กซี่
– ไม่ทำปฏิกิริยากับสสารปกติ: สสารมืดไม่ทำปฏิกิริยากับสสารปกติผ่านแรงไฟฟ้าหรือแรงนิวเคลียร์

หลักฐานการมีอยู่ของสสารมืด:
– การหมุนของกาแล็กซี่: นักดาราศาสตร์พบว่าความเร็วในการหมุนของดาวฤกษ์ที่อยู่ในกาแล็กซี่ห่างไกลจากศูนย์กลางนั้นไม่สอดคล้องกับปริมาณมวลที่สามารถสังเกตเห็นได้ นั่นหมายถึงต้องมีมวลเพิ่มเติม (คือสสารมืด) ที่ไม่สามารถมองเห็นได้
– การเลี้ยวเบนของแสง (Gravitational Lensing): เมื่อแสงจากดาราจักรที่อยู่ไกลผ่านผ่านมวลที่มีปริมาณมาก เช่น กลุ่มกาแล็กซี่ แสงจะถูกบิดเบือน นักดาราศาสตร์สามารถวัดการบิดเบือนนี้และพบว่ามวลที่ทำให้เกิดการบิดเบือนนี้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยสสารที่มองเห็นได้เพียงอย่างเดียว

ทฤษฎีและการศึกษาเพิ่มเติม:

1. ทฤษฎี WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles): หนึ่งในทฤษฎีที่นิยมคือ WIMPs ซึ่งเป็นอนุภาคที่มีมวลมากแต่มีปฏิสัมพันธ์กับสสารปกติอย่างอ่อนมาก

2. การทดลองตรง (Direct Detection): นักวิทยาศาสตร์กำลังทำการทดลองหลายโครงการเพื่อพยายามตรวจจับสสารมืดโดยตรงโดยใช้เครื่องตรวจจับที่มีความละเอียดสูงอยู่ใต้ดินเพื่อหลีกเลี่ยงรังสีคอสมิก

3. การศึกษาโดยอ้อม (Indirect Detection): อีกวิธีหนึ่งคือการศึกษาผลลัพธ์ของการทำลายหรือการสลายตัวของสสารมืด โดยการสังเกตสัญญาณจากอนุภาคหรือรังสีที่สสารมืดอาจปล่อยออกมา

สรุปก็คือ สสารมืด เป็นส่วนสำคัญของจักรวาลที่ยังคงเป็นปริศนา แต่นักวิทยาศาสตร์ยังต้องทำการวิจัยและค้นคว้าเพื่อหาคำตอบที่แน่ชัดในอนาคต