ระบบรางรถไฟบนดวงจันทร์ แนวคิดล้ำสมัยนี้กำลังได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง ผ่านโครงการแนวคิดเชิงนวัตกรรมขั้นสูงของ NASA (NASA Innovative Advanced Concepts: NIAC) และอาจเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของ NASA สำหรับภารกิจอวกาศในอนาคตได้
การลอยตัวแบบยืดหยุ่นบนรางรถไฟ (FLOAT: Flexible Levitation on a Track) จะเป็นระบบรางรถไฟบนดวงจันทร์ซึ่งขนส่งด้วยหุ่นยนต์ ช่วยทำให้การขนส่งบนดวงจันทร์มีประสิทธิภาพ โดยระบบรางนี้สามารถรองรับการปฏิบัติงานประจำวันของนักบินอวกาศบนฐานดวงจันทร์ได้ ภายในช่วงทศวรรษ 2030
ระบบ FLOAT ใช้หุ่นยนต์แม่เหล็กที่ไม่มีกำลังไฟฟ้าลอยอยู่เหนือรางฟิล์มที่ยืดหยุ่น 3 ชั้น มีชั้นกราไฟท์ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถลอยอยู่เหนือรางรถไฟ โดยใช้การลอยด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ชั้นวงจรยืดหยุ่นจะสร้างแรงผลักดันแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อน
การศึกษาแนวความคิดระยะที่ 2 ของโครงการจะได้รับเงินสนับสนุน 600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อใช้ทำวิจัยในอีกสองปีข้างหน้า เมื่อระยะที่ 2 เสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะก้าวเข้าสู่ขั้นสุดท้ายของโครงการโดยได้รับเงินทุนเพิ่มเติม และพัฒนาสู่การเป็นภารกิจด้านการบินและอวกาศของ NASA ต่อไป


อ้างอิงข้อมูล
https://www.nasa.gov/directorates/stmd/niac/niac-studies/flexible-levitation-on-a-track-float/